IQ Test
Правила

Со самото користење на сајтот iqtest100.com, корисниците се согласуваат со општите услови, ги прифаќаат и се обврзуваат да ги почитуваат!

Права и обврски на iqtest100.com

- iqtest100.com има право да остварува контакт со корисниците преку е-мајл. Доколку некој корисник веќе не сака да прима е-мајли од страна на iqtest100.com, може да го притисне копчето “отпишување“, сместено во долниот дел од е-мајлот.
- iqtest100.com има право да го отстрани секој Корисник, по сопствена проценка, без да наведува причина за тоа.
- iqtest100.com се обврзува да ја контролира и да ја надгледува работата на сајтот.
- iqtest100.com се обврзува да ги чува личните податоци (име, возраст, е-мајл адреса), кои се испратени до сајтот доброволно и по своја волја од страна на корисниците. Тие ќе се користат само при подготвување на статистики за потребите на iqtest100.com и нема да се предаваат, разнесуваат, доставуваат или даваат на трети лица, освен во оние случаи кога тоа ќе биде побарано од овластените органи, во согласност со македонското законодавство.

Права и обврски на корисниците

- Корисниците се должни да ги почитуваат општите услови на iqtest100.com.
- Корисниците имаат право да го откажат своето учество во iqtest100.com, и тоа без предупредување.
-
- Корисниците доброволно им ги доставуваат на iqtest100.com своите податоци – име, возраст, е-мајл адреса.
- Корисниците даваат дозвола нивните лични податоци да бидат чувани во базата за податоци на iqtest100.com, при што би биле користени единствено за остварување контакт со нив. Корисникот се согласува со тоа, со самото влегување во сајтот.
- Корисникот има право да биде избришен од базата за податоци на iqtest100.com, откако ќе биде направено писмено барање.
- Корисниците немаат право да го манипулираат сајтот на било каков начин.
- Корисниците немаат право да го преоптоваруваат сајтот со фиктивни барања или со други информации.

Сопственост на сајтот

Different Ltd.
Iztok, bl.10, ent. V, Office N:46
Sofia, Bulgaria
Company Number: BG200635457

tel: +359 884441419

Copyright © 2011-2018 IQ Test 100 - Заштитени сите права
Тест за интелигенција - Оваа услуга не е на база на претплата.
Почеток  |  Општи услови за користење  |  КонтактИнформации за тестовите за интелигенцијаПроверка на IQ резултат